Skip to main content

Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 6-3-2024.

1. Definities

1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Queen’s Steakhouse: Queen’s Steakhouse, gevestigd te Weierspoort 25, 9401 DX Assen, Nederland.
  • Klant: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die een reservering maakt bij Queen’s Steakhouse.
  • Reservering: Een afspraak voor het gebruik van de diensten van Queen’s Steakhouse op een bepaald tijdstip.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen en overeenkomsten van Queen’s Steakhouse.

2.2. Door een reservering te maken bij Queen’s Steakhouse gaat de klant akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

2.3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen met Queen’s Steakhouse.

3. Reserveringen

3.1. Reserveringen kunnen telefonisch, via de website of aan de balie van Queen’s Steakhouse worden gemaakt.

3.2. Queen’s Steakhouse behoudt zich het recht voor om reserveringen te weigeren of te annuleren indien er sprake is van overmacht, onjuiste prijsvermelding of andere redenen die Queen’s Steakhouse redelijkerwijs noodzakelijk acht.

3.3. Bij reserveringen voor groepen vanaf [aantal] personen kan een aanbetaling worden gevraagd.

4. Prijzen en Betalingen

4.1. Alle prijzen bij Queen’s Steakhouse zijn vermeld in Euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

4.2. Betaling dient te geschieden op het moment van bezoek aan het restaurant, tenzij anders overeengekomen.

4.3. De klant kan bij Queen’s Steakhouse zowel contant als met pin of creditcard betalen.

5. Annuleringen

5.1. Annulering van een reservering dient minimaal 24 uur van tevoren te geschieden.

5.2. Bij annuleringen binnen 24 uur voor de reservering kan Queen’s Steakhouse kosten in rekening brengen.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Queen’s Steakhouse is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel voortvloeiend uit het gebruik van de diensten van Queen’s Steakhouse, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Queen’s Steakhouse.

6.2. Queen’s Steakhouse is niet aansprakelijk voor eventuele allergische reacties of intoleranties op ingrediënten in de gerechten. Gasten dienen eventuele allergieën of intoleranties vooraf te melden.

7. Intellectueel Eigendom

7.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, menukaarten, logo’s en andere materialen behoren toe aan Queen’s Steakhouse.

8. Overmacht

8.1. Queen’s Steakhouse is niet aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de uitvoering van haar diensten als gevolg van overmacht, waaronder begrepen ziekte van personeel, stakingen, brand, natuurrampen, of andere omstandigheden buiten de controle van Queen’s Steakhouse.

9. Toepasselijk recht en geschillen

9.1. Op alle overeenkomsten tussen de klant en Queen’s Steakhouse is het Nederlands recht van toepassing.

9.2. Geschillen tussen de klant en Queen’s Steakhouse zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te [plaatsnaam].


Queen’s Steakhouse Weierspoort 25, 9401 DX Assen, Nederland info@queenssteakhouse.nl 0592 867 442